איך מחשבים רווח נקי?

רווח נקי הוא ממד המסייע לבחון רווחיות כל חברה או עסק. הרווח הנקי מוצג בדו"ח רווח והפסד של העסק או החברה, ומייצג את ההפרש שבין הכנסות החברה לבין הוצאותיה. 

 

כיצד מצב כלכלי חיובי של חברה עשוי לתרום לעסקאות של החברה? 

אנשי עסקים ומשקיעים רבים זקוקים לקבל מידע אודות מצבם הכלכלי של חברות שונות.

זאת, מאחר שנתונים מייצגים ועדכניים בדבר מצב חיובי של החברה בכל הנוגע לפן הפיננסי, צפויים להשפיע על ההחלטה האם להשקיע בחברה – האם כדאי לסחור איתה, האם כדאי לרכוש מניות של החברה, האם כדאי להלוות לחברה כספים וכן הלאה.

ככל שהמצב הכלכלי של החברה יותר יציב – בטח ובטח אם החברה שומרת על יציבות כלכלית תקופה ארוכה, כך משקיעים ואנשי עסקים ייאותו לבצע עסקאות עם החברה.

זאת, מפני שרמת הסיכון בביצוע עסקאות עם חברה יציבה, נמוכה ביותר, והמשקיע עשוי להיות בטוח כי יקבל את כספו במועד.

משכך, מצב כלכלי יציב עשוי לגרום לעסקאות רווחיות של חברה, והלוואות שתקבל החברה, יהיו עם ריבית נמוכה.

 

מדוע מצב כלכלי לא יציב עלול להרתיע משקיעים? 

מנגד, נתונים המעידים על כך שהחברה אינה מצויה במצב כלכלי יציב, עשויים לגרום לכך שאותם משקיעים ואנשי עסקים יעדיפו להשקיע, לרכוש מניות ולבצע עסקאות עם חברות אחרות, המצויות במצב כלכלי שפיר ביחס לחברה הקודמת.

בנוסף, יתכן כי אותם אנשי עסקים יסכימו לבצע עסקאות עם החברה, אך תחת תנאים ומגבלות – אם הלוואה הניתנת לחברה מסוימת תעניק במצב רגיל ריבית של 4 אחוזים, במקרה בו החברה מצויה במצב כלכלי לא יציב, משקיעים יסכימו להעניק לאותה חברה הלוואה עם ריבית גבוהה בהרבה – 10% למשל.

זאת, מאחר שהסיכון הטמון בביצוע עסקאות עם חברות שמצבם הכלכלי אינו יציב וחיובי, גבוה למדי, והמשקיעים צריכים לקבל תמורה הולמת עבור השקעתם. 

 

'רווח נקי' בדוח רווח והפסד

אחד הפרמטרים העיקריים לבחינת מצב כלכלי של חברה מכונה 'רווח נקי', אשר מופיע על פי רוב בשורה התחתונה והאחרונה של דוח רווח והפסד. על מנת להבהיר מהו רווח נקי, נסביר בקצרה מהו אותו דוח רווח והפסד על שלל מרכיביו, ולאחר מכן נתפנה להסבר מעמיק אודות מושג הרווח הנקי.

דו"ח רווח והפסד, הינו דו"ח תקופתי, המתפרסם אחת לרבעון, חצי שנה או שנה. מטרת הדו"ח להציג את תוצאות פעילות החברה, במסגרת התקופה החשבונאית הנבחנת. הדו"ח התקופתי מתבסס על המשוואה להלן – הכנסות פחות הוצאות שווה רווח או הפסד (הכנסות – הוצאות = רווח / הפסד).

ככלל, הדו"ח מוצג כחלק מהדוחות הכספיים המתפרסמים על ידי החברה, כאשר חברות ציבוריות נאלצות לפרסם דוח רווח והפסד כל רבעון.

בשנים האחרונות, עקב הצטברות מקרי מרמה של חברות שניסו להציג מצגים לפיהם החברה נמצאת במצב שלא משקף את מצבה האמיתי, הורחבה חובת הגילוי הנאות. כיום, על החברות השונות לפרט בדו"ח את סוגי ההוצאות וההכנסות לפי אופיין וסוגן. בשל כך, מחולקות ההוצאות וההכנסות בדו"ח לסעיפי משנה, בהתאם למהות הסעיף. 

 

דוגמא לדו"ח רווח והפסד – דוגמת המאפייה 

הסעיף הראשון של הדו"ח

להבנת הדו"ח, נציג דוגמא קצרה של מאפייה, המוכרת מאפים ולחמים שונים, ונמצאת בבעלותה של יעל. נניח כי הדו"ח משקף את הוצאות והכנסות המאפייה ברבעון האחרון.

עוד נניח, כי היקף מכירותיה של המאפייה עמד ברבעון האחרון על 300 אלף שקלים. מדובר ב- 'מכירות נטו', ולכן לא מתחשבים בהנחות שהעניקה יעל ללקוחותיה או החזרים מלקוחות. כמו כן, נתחשב בדוח בעלויות ששילמה יעל עבור מכירת המאפים והלחמים במאפייה, או במילים אחרות, כמה עלתה הסחורה שמכרה המאפייה. במקרה זה, שילמה יעל תשלומים בגין חומרי גלם למיניהם, הובלת חומרים וכן הלאה.

סכום הוצאות עבור ייצור המאפים והלחמים של המאפייה ברבעון האחרון הינו 50 אלף שקלים, והוא מייצג את 'עלות המכירות' בדו"ח.

הרווח הגולמי, הוא הסכום המייצג את הכנסות הנטו של המאפייה, פחות (פעולת החיסור המתמטית) עלות המכירות. משכך, הרווח הגולמי של החברה ברבעון האחרון עומד על 250 אלף שקלים, כפי שניתן להבחין בטבלה להלן:

 

מכירות נטו 300,000 שקלים.
עלות המכר 50,000 שקלים. 
רווח גולמי 250,000 שקלים.

 

הסעיף השני של הדו"ח

בסעיף זה, מחושבות הוצאות והכנסות נוספות של החברה, באופן הבא:

הוצאות מכירה ושיווק – מדובר בהוצאות שאינן קשורות במישרין לשיווק ומכירת הסחורה ללקוח, אלא הוצאות שבעל העסק הוציא עבור מכירה ושיווק כלליים.

כך למשל, הוצאות בגין שכר שכירות, פרסום, עמלות, שכר עבודה של מוכרים בחנות, קידום מכירות וכן הלאה, ייכנסו תחת הגדרה זו.

בהמשך לדוגמא לעיל, נניח כי המאפייה הוציאה 50 אלף שקלים עבור שכר למוכרים בחנות, 15 אלף שקלים בגין שכר דירה של חנויות, וכן 5,000 שקלים עבור פרסום המאפייה. סך הכל – 80 אלף שקלים בגין הוצאות מכירה ושיווק ברבעון האחרון.

 

הוצאות הנהלה וכלליות – מדובר בהוצאות שוטפות תפעוליות של החברה, אשר אינן קשורות להוצאות מכירה ושיווק.

כך למשל, ייכנסו תחת הגדרה זו שכר הנהלה, הוצאות על יועצים, הוצאות משרדיות ועוד. מאפייתה של יעל הוציאה ברבעון האחרון 800 שקלים בגין הוצאות משרדיות.

 

הכנסות אחרות והוצאות אחרות – הוצאות והכנסות שנוצרות ונובעות מפאת פעילות שאינה הפעילות העיקרית של הבורסה. כך למשל, נניח כי למאפייה מניות בבורסה, ומניות אלו הניבו לה הכנסה של 600 שקלים בגין דיבידנד, לצד הוצאה של 100 שקלים בגין הוצאות מפסק דין. 

 

רווח תפעולי – למונח רווח תפעולי הייתה חשיבות ענפה בעבר, הואיל והוא הציג את רווחיות החברה מפעילות שוטפת ועיקרית.

כיום, עקב הרפורמות שהוכנסו בענף החשבונאות וחובת הדיווח המוגברת שנדונה לעיל, מדובר במנוח מעט שולי.

מכל מקום, המשוואה המציגה את חישוב הרווח התפעולי – רווח תפעולי = רווח גולמי – הוצאות מכירה ושיווק – הוצאות הנהלה וכלליות + הכנסות אחרות – הוצאות אחרות. כאמור, הרווח הגולמי של המאפייה ברבעון האחרון עמד על 250 אלף שקלים.

נבצע את חישוב המשוואה לעיל בהתאם, ונגלה את הרווח התפעולי של המאפייה: רווח תפעולי = 250,000 – 80,000 – 800 + 600 – 100 = 169,700.

 

הוצאות מכירה ושיווק 80,000 שקלים. 
הוצאות הנהלה וכלליות 800 שקלים.
הכנסות אחרות 600 שקלים.
הוצאות אחרות 100 שקלים.
רווח תפעולי 169,700 שקלים.

 

הסעיף השלישי של הדו"ח

בסעיף זה, מחושבות הוצאות והכנסות פיננסיות של החברה, באופן הבא:

  • הוצאות והכנסות מימון – ככלל, כל חברה ממנת את פעילותה העסקית על ידי הון עצמי או הון זר. הכנסות והוצאות מימון, הן הוצאות והכנסות שנגרמו לחברה כתוצאה מצורת המימון של החברה. כך למשל, עמלות בנקים, הפסדים לעומת הפסדים ממימוש ניירות ערך, הפרשי שערים וכן האלה. 

נניח כי המאפייה מכרה במהלך הרבעון מספר ניירות ערך, ומכירה זו הניבה לה הכנסה של רווחי הון בסך 3000 שקלים. למאפייה לא היו הוצאות מימון ברבעון זה.

  • רווח לפני מס – רווח לפני מס, כשמו כן הוא, מייצג את רווח החברה לפני תשלום המס. ערך זה מייצג את פתרון המשוואה הבאה: רווח תפעולי  – הוצאות מימון + הכנסות מימון. באשר למאפייה: רווח לפני מס = 169,700 + 3000 – 0 = 172,700.
  • הוצאות מס – הוצאות מס הן הוצאות אותן משלמת החברה בגין רווחיה. מס החברות משתנה ומתעדכן באופן תדיר, ומוצג בסעיף 126 (א) לפקודת מס הכנסה. כיום, עומד שיעור מס החברות על 23%.

נניח כי המאפייה הוציאה ברבעון האחרון, הוצאות מס שהגיעו לסכום של 25,000 שקלים.

  • רווח נקי – הרווח הנקי, עליו יורחב בהמשך, מייצג את פתרון המשוואה המצומצמת להלן – רווח לפני מס – הוצאות מס. בדוגמת המאפייה, הרווח הנקי יעמוד על – 172,700 – 25,000 = 147,700.

 

הכנסות מימון 3000
הוצאות מימון 0
רווח לפני מס 172,700
הוצאות מס 25,000
רווח נקי 147,700

 

להלן דוח רווח והפסד מלא של מאפייתה של יעל: 

פעולה מתמטית סעיף בדו"ח סכום
חיבור מכירות נטו 300,000 שקלים.
חיסור עלות המכר 50,000 שקלים. 
תוצאה רווח גולמי 250,000 שקלים.
חיסור הוצאות מכירה ושיווק 80,000 שקלים. 
חיסור הוצאות הנהלה וכלליות 800 שקלים.
חיבור הכנסות אחרות 600 שקלים.
חיסור הוצאות אחרות 100 שקלים.
תוצאה רווח תפעולי 169,700 שקלים.
חיבור הכנסות מימון 3000
חיסור הוצאות מימון 0
תוצאה רווח לפני מס 172,700
חיסור הוצאות מס 25,000
תוצאה רווח נקי 147,700

מהו רווח נקי – הסבר מורחב

רווח נקי, מתחשב בסך הוצאות העסק למול סך הכנסות העסק, כך שהוא מבטא את ההפרש בין הכנסות למול הוצאות העסק. רווח נקי שלילי, משמיע כי במהלך תקופה אליה מתייחס הדוח, הרווח סיים בהפסדים, ואילו רווח נקי חיובי, משמיע את ההיפך הגמור – העסק סיים את התקופה אליה מתייחס הדוח, ברווחים.

בפועל, משמש הרווח הנקי כמדד האם מדובר בעסק רווחי או שמא לאו – הן עבור בעל העסק, שיקבל מידע מקיף אודות הכנסות והוצאות העסק, ויפיק לקחים לקראת המשך פעילותו, והן עבור משקיעים ואנשי עסקים חיצוניים, שבוחנים כדאיות לביצוע עסקאות עם העסק. הרווח הנקי מוצג בשורה התחתונה והאחרונה של דו"ח רווח והפסד, שהוא זה שנכנס לסעיף ה'עודפים' במאזן העסק או החברה, ממנו יחולקו לבעלי מניות בחברה דיבידנדים. 

 

המשוואה המלאה לקבל רווח נקי של חברה לפניכם:

0 + מכירות נטו – עלות המכר (= רווח גולמי) – הוצאות מכירה ושיווק – הוצאות הנהלה וכלליות + הנכסות אחרות – הוצאות אחרות (= רווח תפעולי) – הכנסות מימון + הוצאות מימון (= רווח לפני מס)  – הוצאות מס = רווח נקי. 

 

מהו שיעור הרווח הנקי של העסק?

שיעור הרווח הנקי, מבטא את הרווח הנקי חלקי מכירות העסק. אם נחזור לרגע לדוגמת המאפייה, נגלה כי שיעור הרווח הנקי שלה הוא פיתרון המשוואה הבאה: 147,700 לחלק ל- 300,000 = 0.49. כלומר, שיעור הרווח הנקי של המאפייה הוא 49%.

שיעור זה מסמל כמה כל הכנסה בגין מכירה, הניבה לחברה. בדוגמת המאפייה, כל 1 ₪ שנכנס לקופת המאפייה עקב מכירות, הניב לחברה רווח נקי של 47 אגורות, לאחר שהפחתנו והתחשבנו בכל ההוצאות וההכנסות הנלוות. 

 

לסיכום

רווח נקי מוצג בשורה האחרונה והמסכמת של דו"ח רווח והפסד. הרווח הנקי מייצג את הפרש הכנסות החברה למול הוצאותיה לאורך התקופה אליה משויך הדו"ח. הרווח הנקי מבטא את יציבותה הכלכלית של כל חברה, ולכן בעלי עסקים ואנשי השקעות מייחסים לו חשיבות עצומה.

חישוב מתמטי ספרות בינאריות
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש