תושבים חוזרים ועולים חדשים – כל מה שצריך לדעת

לפעמים נדמה שהעולם נמצא במצב קבוע של הגירה. אנשים עולים ויורדים ממדינות בשוטף ומתחילים מאפס במקום חדש. לרוב הם אינם מודעים לזכויותיהם וחובותיהם וצריכים להיעזר בממשלה על מנת להתעדכן.

גם בישראל מתקיימת תופעה נרחבת של תושבים החוזרים ארצה או קליטת עולים חדשים.

במשרד העלייה והקליטה מנסים להקל על התמודדותם של המגיעים ארצה ולספק להם "נחיתה רכה" יותר, בעיקר מההיבט הכלכלי.

לכן נפתח ונאמר שכל מי שמגיע להתגורר בארץ זכאי להטבות בתחומים שונים כמו מיסוי או לימודים, שיימשכו לפחות מספר שנים מיום ההגעה לישראל. 

 

תושבים חוזרים

המדינה מגדירה תושבים חוזרים כאנשים שעומדים תחת התנאים הבאים:

  • אזרח ישראלי
  • גיל החזרה הינו 17 ומעלה
  • תושב ישראל בעברו
  • שוהה בחו"ל למשך שנתיים או יותר (למעט מקרים חריגים שמחייבים פרק זמן של 3 או 5 שנים מינימום)
  • התושב ביקר בישראל ברציפות או לסירוגין לתקופה של עד 4 חודשים לאורך חייו במדינה זרה. אם הביקור התחיל בסוף השנה הקלנדרית וגלש לשנה החדשה, הוא ייחשב כאותו הביקור. אם השהות התבצעה מחודש נובמבר 2015 ועד פברואר 2016, היא תחושב כביקור אחד באופן יוצא דופן.
  • השהות של התושב בחו"ל היא איננה שליחות אישית או של בן/ בת הזוג או של אחד ההורים.
  • התושב לא הועסק מטעם ישראל באחת הראשויות או הסוכנויות מטעמה לרבות ההסתדרות הציונית, קק"ל, הסוכנות היהודית, הבונדס, המגבית המאוחדת או קרן היסוד. יוצא מהכלל הוא מקרה שבו השליחות תמה לאחר חמש שנים.
  • התושב לא קיבל סיוע קודם כתושב חוזר. אך אם שהה בחו"ל לפחות שש שנים ומהסיוע הקודם שניתן לו חלפו עשר שנים, הוא יהיה זכאי לסיוע נוסף.
  • לא התקבל בשנתיים האחרונות סיוע כעולה מטעם משרד העלייה והקליטה. 

כדי לבדוק את מידת הזכאות הספציפית של התושב החוזר, בוחנת המדינה את השנים שקדמו לחזרתו ארצה. על התושב להגיע לסניף משרד העלייה והקליטה באזור מגוריו יחד עם הדרכון. בסניף ייבחנו חותמות הכניסה והיציאה של הדרכון לצד הרישומים המופיעים במערכת. 

התושב יתבקש למלא שאלות ביחס לתושבות החוזרת ולצרף מסמכים שיוכיחו כי סיים את חייו בחו"ל וכי הוא צפוי להתחיל אותם מחדש בישראל. מסמכים לדוגמה: אישור על מכירת דירתו הקודמת או מכתב סיום עבודה ממקום עבודתו הקודם של התושב, חוזה העסקה חדש בישראל, הסכם שכירות חדש בישראל וכד'.  

מהרגע שהוגדר אדם כתושב חוזר, הוא נהנה מרשימה מכובדת של זכויות בתוקף משתנה. סל הסיוע הניתן ממשרד העלייה והקליטה יתקבל למשך תקופה של 24 חודשים ונחשב כזכות הארוכה ביותר ברשימה.

בנוסף, התושב ייהנה מהבטחת הכנסה בשנת המגורים הראשונה. במס מוגדר תושב חוזר כמי ששהה בחו"ל לפרק זמן של שנתיים ומעלה וההטבות יינתנו לו בהיקף גבוה יותר, ככל שמשך חייו בחו"ל היה ממושך יותר. 

אם התושב התגורר במדינה זרה עשור ומעלה, הוא יקבל פטור ממס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל שיימשך עשר שנים (הן הכנסות אקטיביות והן הכנסות פאסיביות).

אם קיימת פנסיה בחו"ל, המס יחושב על פי אותה מדינה, כאשר בכל מקרה שיעור החבות במס לא יעלה על התשלום במס באותה מדינה שבה התגורר. פטור נוסף לתקופה של עשרים שנה, ניתן על הכנסות ריבית של פיקדונות מט"ח. אם התושב הוא בעל חברה בחו"ל, חברתו פטורה ממיסוי על ההכנסות. פטור דומה ניתן במקרים מסוימים גם לאזרחים פרטיים במידה והתגוררו חמש שנים ברציפות במדינה זרה.

תושבים חוזרים שהתגוררו בחו"ל לתקופה של 6-10 שנים עד שנת 2019, או שלוש שנים ברצף כאשר העזיבה התבצעה לפני 2019, יקבלו פטור ממס על הכנסות פסיביות שנוצרו מנכסים בחו"ל לתקופה של 5 שנים. 

רשות המיסים רואה בהכנסה פסיבית כהכנסה שמקורה איננו מעסק, כמו למשל בקבלת שכר דירה, הכנסה מריביות וכד'. הפטור ממס יחול למשך 5 השנים הבאות על כל הכנסה מקצבה או תמלוגים, ריבית, דמי שכירות ודיבידנדים שמקורם בנכסים חוץ-ישראליים, שנרכשו בתקופת שהותו של התושב בחו"ל. 

הכנסות מריבית ודיבידנד שמקורם בנכסים מוגדרים כניירות ערך מוטבים (על פי הרפורמה לשנת 2007) והם סחירים בבורסה. אם קיימים ניירות ערך לתושב החוזר והם מנוהלים בחשבון בנקאי עם יכולת סחירה, הפטור ממס יחול גם עליהם. מדובר בהטבה שיכולה להיות משמעותית במיוחד. 

פטור נוסף ממס רווחי הון יחול על מכירת נכסים למשך עשר שנים, למעט מצב שבו מכירת הנכס מקנה זכות לנכס אחר בתוך תחומי ישראל. 

 

תנאים וזכויות נוספים לתושבים חוזרים

תושבים חוזרים ותיקים – כל אדם ששהה בחו"ל לתקופה של שש שנים רצופות יוגדר על פי חוק כתושב חוזר ותיק וזכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה למשך 42 חודשים רצופים. ב-18 החודשים הראשונים לשיבתו ארצה יקבל התושב 3 נ"ז חודשיות המסתכמות ב-645 ₪ ע"פ התעריף הנוכחי ו-2 נ"ז חודשיות ב-12 החודשים לאחר מכן המסתכמות ב-430 ₪ לפי התעריף הנוכחי.

כל אלה בנוסף לנקודות הניתנות לתושבי ישראל ובמקביל לתנאי הזיכוי שמקבלים עולים חדשים. 

פטור ממס על הכנסות מריבית – כל פיקדון במט"ח בבנק ישראל תהיה פטורה ממיסים למשך 5 שנים, כל עוד מקור הכספים נוצר כתוצאה מהשהות שמעבר לים.

להטבה זו תנאים חשובים: יש להפקיד את הסכום בפיקדון תוך 90 ימים מהעברתם ארצה ולמסור לבנק הצהרה על תושבות חוזרת ועל הזכאות לפטור מס בתוך 14 יום מרגע ההפקדה, על ידי טופס 2409 של הבנק. 

סיוע בחינוך וההשכלה – המדינה מעניקה סיוע להורים תושבים חוזרים במימון מעונות יום ומשפחתונים, בבחינות הבגרות לצעירים ובקבלת שירותי ייעוץ עסקיים.

חיילים בודדים המשרתים במילואים יהנו מהקלות נוספות.

לצד ההטבות האפקטיביות שנהנים מהן התושבים החוזרים, חשוב לציין כי הקלות או הטבות לא חלות בשום מקרה על חובות התשלום לביטוח הלאומי, למעט נשים המוגדרות "עקרות בית".

יש להצטרף למניין מבוטחי הביטוח הלאומי ולשלם כנדרש. בנוסף, על מנת ליהנות משירותי הבריאות בישראל, ניתן לשלם פידיון לתקופת המתנה בגובה של 8,800 ₪ נכון לתעריף הנוכחי ולקבל ביטוח בריאות משלים. 

 

עולים חדשים

עולה חדש איננו אזרח עבר ישראלי ועל כן הגדרתו החוקית פשוטה יותר. רשימת הזכויות וההטבות הניתנות לעולים חדשים רחבה יותר מזו שמקבלים תושבים חוזרים.

בענף המיסים מדובר על הטבות דומות – תקופה של 42 חודשים ממועד העלייה לישראל שבה יינתנו נקודות זיכוי, אך על פי התנאים הבאים:

18 החודשים הראשונים לאחר העלייה – שלוש נקודות זיכוי חודשיות בשיעור של 645 ש"ח

12 החודשים שלאחר מכן – שתי נקודות זיכוי חודשיות בשיעור של 230 ש"ח

12 החודשים בסיום התקופה – נקודת זיכוי אחת בשיעור של 215 ₪. 

הספירה מתחילה מרגע שמקבל העולה את תעודת העולה שלו, גם אם איננו עובד עדיין. אם העולה התגייס לצה"ל או התחיל ללמוד באקדמיה, תקופה זו לא תובא בחשבון בחישוב. 

עולים חדשים נהנים מסיוע בתחומי חיים רבים ומקבלים סל קליטה ללא קשר למדינת מוצאם (להבדיל מהעבר שבו סל הקליטה ניתן בהתאם למדינת המוצא). סל הקליטה יינתן רק לעולים שלא שהו בישראל יותר מ-24 חודשים ברצף או 3 שנים במצטבר לפני שקיבלו את תעודת העולה.

סל הקליטה כולל דמי מחייה למשך חצי שנה: סיוע בתשלום שכר דירה בשנת המגורים הראשונה המסופק עוד בשדה התעופה (חלקו יימסר במזומן וחלקו יופקד לחשבון הבנק) ונפרש לשישה תשלומים חודשיים שווים.

על מנת לקבל את ההטבה, יש לפתוח חשבון בנק. אם מדובר בזוג עולים, על החשבון להיות משותף.

עולים חדשים רשאים להגיע עם תכולת חפצים וריהוט ממדינתם הקודמת אך נאסר לעלות ארצה עם מכשירי חשמל. העולים יקבלו מענק שמחליף את הפטור ממיסים על רכישת מוצרי חשמל. 

שוק הדיור מאפשר ליהנות ממסגרת של דיור ציבורי ומסיוע בתשלום שכר הדירה, כאשר בשנה הראשונה יחול סיוע מטעם משרד העלייה והקליטה ובשנה השנייה והלאה מטעם משרד הבינוי והשיכון. 

עם ההגעה לישראל יוכלו העולים להצטרף מידית לביטוח בריאות בקופת החולים שיבחרו וללא שום תקופת המתנה. כל עולה יהיה זכאי להפחתה של 50% מהתשלומים הרבעוניים לקופת החולים בשנתם הראשונה בארץ.

במשכנתא מתקבל סיוע למשכנתא ב-15 שנים לאחר העלייה לארץ. 

בדומה לתושבים חוזרים, העולים החדשים יקבלו סיוע על מעונות יום ומשפחתונים ומענקי לימודים, הקלות בבחינות ותוכניות שילוב בתעסוקה לרבות הכשרות מקצועיות ותוכניות סיוע שונות לבני נוער. כמו כן יינתנו מענקים לחיילים ומתנדבים בודדים המשרתים בצה"ל. 

עולים בעלי נכות יקבלו גמלות משופרות.

 

הטבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים וותיקים

גם עולים חדשים וגם תושבים חוזרים וותיקים (שוהים 6 שנים ומעלה במדינה זרה כפי שצויין קודם לכן) זכאים לפטור ממס על ההכנסות השוטפות למשך עשר שנים מיום קבלת התושבות הישראלית. הפטור ניתן על כל הכנסה שוטפת שמקורה מחוץ לישראל לרבות פרסים, הגרלות, דיבידנדים, עבודה ועוד. 

שני סוגי התושבים נהנים מפטור מס על רווח הון במכירת נכסים מחוץ לישראל לאחר שהפכו לתושבי ישראל ובתנאי שהנכס נמכר תוך עשור מיום קבלת התושבות הישראלית.

אם הנכס יימכר לאחר תקופת עשר השנים, הפטור יתקיים רק על הרווח שצמח עד תום עשר השנים הראשונות. תחול בכפוף לכך חבות במס על הרווח שנצבר לאחר עשר השנים ועד מועד המכירה, על פי חלוקה ליניארית של הרווח.

כך למשל: עולה חדש שיצר רווח של 2 מיליון שקלים עד לתקופת המכירה שהתבצעה כעבור 20 שנים, יפיק רווח בשיעור מיליון שקלים עבור העשור הראשון. 

שני סוגי התושבים יקבלו הטבת מס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל עד לגובה תקרת המס שהיה משולם לו היו עדיין מתגוררים במדינתם הקודמת. הטבה זו איננה בעלת תוקף ותהיה אפקטיבית גם לאחר עשר השנים הראשונות.

עולים חדשים יקבלו נקודות זיכוי לתקופה של 3.5 שנים מיום הגעתם לארץ.

העולה זכאי לרבע נקודת זיכוי עבור כל חודש, למשך 18 החודשים הראשונים מיום עלייתו ארצה.

בנוסף יקבל העולה 1/6 נ"ז לכל חודש עבור תקופה של 12 החודשים לאחר מכן ו-1/12 נ"ז על כל חודש מ-12 החודשים שלאחר מכן.

חריג לחוק קובע כי נ"ז יוענקו גם לתושבים חוזרים ששבו ארצה בין התאריכים 16 במאי 2010 ועד 30 בספטמבר 2012. 

הכנסות שנצברו מריבית על פיקדונות מט"ח בבנק ישראלי יהיו פטורות ממס למשך 20 שנים מיום העלייה.

לפטור זה תנאים דומים לאלה שמקבלים תושבים חוזרים: מקור הכספים הינו מכספים שהיו בידי העולה לפני עלייתו ארצה והם הופקדו בפיקדון תוך 90 ימים ממועד העברת הכספים לישראל.

יש למסור לבנק תוך 14 ימים ממועד ההפקדה את טופס 2402 ובו הצהרה על היותו עולה חדש. הפטור יתקיים כל עוד ההכנסה איננה עסקית.

בנוסף הפיקדון איננו יכול להיות בטוחה למתן הלוואה עבור קרוביו של העולה החדש שהינם תושבי ישראל. 

עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים בלבד יהנו מהאפשרות לקבל שנת הסתגלות שבה הם לא יחושבו כתושבי ישראל לצורכי מס, למרות המגורים והחיים החדשים בישראל.

כך יכולים העולים להתאקלם טוב יותר ולבחון את המשך דרכם בארץ, בעיקר לקבל החלטה סופית לגבי שהותם במדינה במהלך שנה זו. 

אם בתום שנת ההסתגלות הוחלט להמשיך להתגורר בארץ, ספירת תקופות הפטור תילקח בחשבון.

יש לשגר בקשה לשנת הסתגלות תוך 90 יום ממועד ההגעה ארצה באמצעות טופס 1130 – הודעה על בחירה בשנת הסתגלות. 

אם עולים או תושבים חוזרים וותיקים אוחזים במניות של חברות זרות או מנהלים חברות זרות או מקימים חברות זרות, החשש של המדינה הוא מפני החשבתן כישראליות.

המדינה לא תראה בחברה זרה כחברה ישראלית, גם אם השליטה עליה היא ישראלית, אך היא תחויב במס ישראלי אם היא מנהלת מוסד קבע במדינת ישראל.

תושבים חוזרים ועולים חדשים
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש