איך מחשבים רווח גולמי?

רווח גולמי הוא מדד המסייע לבחון רווחיות עסק או חברה. המדד מוצג בדוח רווח והפסד של החברה או העסק, ומייצג את היקף מכירות הנטו של החברה, פחות עלות המכר. 

 

מצב כלכלי של חברה

על מנת להכיר את מצבם הכלכלי של עסקים שונים, מקובל לבחון את רווחיות העסק. שאלת רווחיות העסק, יכולה להשפיע על פעולות רבות בשוק, כמו למשל אם העסק פותח במסע לגיוס כספים באמצעות השקעה בחברה. משקיע פוטנציאלי, יבחן האם את מצב רווחיות העסק, וכך יחליט האם להשקיע כספים באותו עסק.

אם מדובר בעסק לא רווחי, ספק אם אותו משקיע ירצה להסתכן ולהשקיע את כספו, מאחר שסיכוי טוב שאותו כסף ישמש להחזר חובות, ולא יצמיח רווחים למשקיע. ככלל, אחד הפרמטרים העיקריים לבחינת רווחיות עסק, הוא הרווח הגולמי, המוצג לרוב בדוח רווח והפסד של העסק.  

 

מהו דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד (מכונה גם דוח על ההכנסות, או דוח על ההכנסות או ההוצאות), הוא דוח המשקף את ביצועיה הפיננסים של חברה, הנפרסים על פני תקופה מסוימת – חודש, רבעון או שנה. דוח רווח והפסד מראה את הוצאות החברה וכן את הכנסותיה, ולכן מקובל לבחון חוזק של חברה ויציבות כלכלית באמצעות דוח רווח והפסד.

בשל כך, חברות רבות מנסות 'לשפץ' את דוח רווח והפסד על מנת להציג מצב של יציבות כלכלית ורווחיות גבוהה בחברה.

על מנת למנוע דוחות המייצגים מצב לא אמיתי, קיימות הגבלות והוראות רבות המנחות במדויק כיצד לרשום את דוח רווח והפסד. את הדוח מכינים כחלק מהדוחות הכספיים אותן נדרשת החברה להגיש בפרקי זמן קבועים, כאשר חברות ציבוריות נדרשות להגיש דוח רווח והפסד מידי רבעון. 

נציג דוגמא קצרה להבנת מהות דוח רווח והפסד. נניח כי משה הוא בעל חברת מכירת אופניים. ברבעון האחרון, נניח כי היקף מכירות האופניים של משה עמד על 200 אלף שקלים. כעת, נרכז את סך ההוצאות ששילם משה לטובת מכירת האופניים. כך למשל, נתחשב במחיר אותו שילם משה עבור רכישת האופניים מהיצרן, כמו גם הוצאות עבור הובלת האופניים לחברה וכן הלאה.

בהמשך לדוגמא, נניח כי הוצאותיו של משה עומדות ברבעון על 60 אלף שקלים. הרווח הגולמי, עליו יורחב בהמשך, מהווה למעשה חישוב של מכירות נטו, פחות (פעולת החיסור המתמטית) עלות המכר. 

 

דוח רווח והפסד חלקי של חברת האופניים: 

מכירות נטו 200,000 שקלים.
עלות המכר 60,000 שקלים. 
רווח גולמי 140,000 שקלים.
הוצאות מכירה ושיווק ?
הוצאות הנהלה וכלליות ?
הכנסות אחרות ?
הוצאות אחרות ?
רווח תפעולי ?
הכנסות מימון ?
הוצאות מימון ?
רווח לפני מס ?
הוצאות מס ?
רווח נקי ?

 

מהו רווח גולמי?

רווח גולמי למעשה מבטא את ההפרש מההכנסה שמגיעה מהמכירות, לבין עלות המכר. כך לדוגמא, חברת יוחננוף, מוכרת מוצרים שונים בסופרים שבבעלותה. מדובר בחברה שאינה יצרנית, אלא חברה מסחרית, מאחר שהיא מוכרת מוצרים אותם לא ייצרה בעצמה, אלא מדובר במוצר שרכשה מהיצרן ומוכרת אותו לצרכן. כך למשל, כאשר חברת יוחננוף רכשה חבילת פסטה ברילה במחיר של שלושה שקלים, ואילו לצרכן החברה מציעה את חבילת הפסטה במחיר של שישה שקלים. לפיכך, הרווח הגולמי של החברה עבור יחידת פסטה ברילה הוא – 3 שקלים.   

אם תתבוננו על דוח רווח והפסד המופיע בדוגמא לעיל, תוכלו להבחין כי רווח גולמי מהווה מכירות נטו, פחות עלות המכירות. כעת, נרחיב מעט על הסעיפים הללו בדוח:

  1. מכירות נטו –  הכנסות נטו מהוות הכנסות של הפירמה (החברה) מהפעילות השוטפת והעיקרית שלה. מהכנסות אלו, מורידים שני סעיפים, שגורמים לספרה המופיעה בדוח לשמש כספרת הכנסות 'נטו' – סעיף הנחות מסחריות ללקוחות והחזרות מלקוחות. הסיבה לכך שבדוח מופיעות הכנסות נטו של החברה, היא על מנת למנוע מצב לפיו החברה מנפחת את מחזור המכירות שלה, וכך יוצרת מצג לפיו היקף הכנסות החברה גבוה בהרבה מהיקף הכנסות הנטו בפועל. 
  2. עלות המכירות – בסעיף עלות המכירות, החברה שואלת עצמה (באופן תיאורטי כמובן) – כמה עלתה הסחורה אותה מכרה הפירמה? יש להדגיש, מדובר רק בסחורה אותה מכרה החברה, ולא בסחורה שנמצאת במלאי החברה וטרם נמכרה. לשם חישוב עלות המכירות, החברה מבצעת את החישוב הבא: מלאי פתיחה (עלות המלאי בפתיחת המועד אליו מתייחס הדוח) + קניות נטו (הקניות שביצעה החברה, בניכוי החזרות לספקים והנחות לספקים) פחות (פעולת החיסור) מלאי הסגירה (עלות המלאי סיום המועד אליו מתייחס הדוח)= עלות המכירות. כלומר, המשוואה היא: מלאי פתיחה פלוס קניות נטו פחות מלאי סגירה שווה עלות המכירות. 
  3. רווח גולמי – כאמור, מדובר ברווח הבסיסי של החברה, שהתקבל מפעילותה העיקרית. המשוואה המתבצעת היא: מכירת נטו פחות עלות המכירות שווה רווח גולמי. חשוב לציין, כי אין אף חברה אשר לאורך זמן לא תציג רווח גולמי. 

 

במה רווח גולמי לא מתחשב?

רווח גולמי הוא דבר הנתפס באופן שונה בין חברות רבות, בהתאם לסוג החברה – חברה יצרנית, חברה מסחרית וכאן הלאה. אשר על כן, יש שונות רבה בין חברה לחברה בנוגע ליחס לרווח הגולמי. ככלל, הרווח הגולמי משקף לרוב את הכנסות החברה ממכירת שירותים, מהן מפחיתים את כלל העלויות ששילמה החברה עבור מכירת המוצר.

לכן, בחישוב עלות המכירה, חברות יצרניות (חברות שמייצרות מוצר), יחשיבו בסעיף עלות המכירות, גורמים כגון חומרי גלם, שכר ששולם לעובדים היצרנים וכיוצא בזה, כאשר הרווח הגולמי יהיה רווח שהתקבל כתוצאה ממכירת המוצר, בניכוי עלויות ישירות שהוצאו בייצור המוצר.  מן העבר השני, רווח גולמי של חברה המתבססת על אספקת שירותים, יהיה ההפרש שבין עלויות אספקת השירות לבין הכנסות שנבעו כתוצאה ממתן השירותים. 

כמו כן, רווח גולמי לא מתחשב בהוצאות מימוניות למיניהן (הלוואות וכדומה), תשלום מס ועלויות לתפעול העסק. להוצאות אלו יש סעיף ספציפי בדוח רווח והפסד, והן אינן נכנסות לחישוב הרווח הגולמי. 

 

שיעור רווח גולמי

שיעור רווח גולמי הוא תוצאת חישוב המשוואה הבאה: רווח גולמי חלקי מכירות נטו. נחזור בקצרה לדוח רווח והפסד החלקי של חברת האופניים: 

מכירות נטו 200,000 שקלים.
עלות המכר 60,000 שקלים. 
רווח גולמי 140,000 שקלים.

 

שיעור הרווח הגולמי של החברה הוא חישוב המשוואה הבאה – 140,000 חלקי 200,000. תוצאת המשוואה היא 0.7. כלומר, שיעור הרווח הגולמי של החברה הוא 0.7.

על מונח זה מסתכלים לרוב לאורך זמן, בכדי לבחון האם שיעור הרווח הגולמי של החברה נשאר יציב, עליה או ירד, וכן בהשוואה למצבם שלחברות אחרות בשוק. ככל ששיעור הרווח הגולמי גבוה יותר, כך יהיה מדובר בחברה יעילה יותר בכל הנוגע ללקיחת מוצר, והפיכתו להכנסה. 

רווח גולמי, המתקבל כתוצאה מחישוב הפחתת עלות המכר ממכירות נטו של העסק, משמש כמדד יעיל עבור בחינת רווחיות, יעילות ויציבות כלכלית של חברה. ככל ששיעור הרווח הגולמי של החברה יהיה גבוה יותר, כך יעילותה הכלכלית של החברה גבוהה יותר.

אילוסטרציה - רווח גולמי
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש