איך מחשבים תשלום חל"ת – הסברים ודוגמאות מספריות

חופשה ללא תשלום – חל"ת, היא חופשה אותה יוזם מעסיקו של עובד. החופשה לא מנתקת את היחסים בין העובד למעסיק (אין מדובר בפיטורים), כך שעם סיומה חוזר העובד למעמדו כפי שהיה טרם היציאה לחופשה. במהלך החופשה, זכאי העובד לתשלומים שונים, דוגמת תשלום דמי אבטלה ותשלום ביטוח לאומי, כפי שיפורט בכתבה שלפניכם. 

 

מהי חופשה ללא תשלום (חל"ת)?

חופשה ללא תשלום היא חופשה של העובד ביוזמתו או בהסכמתו של המעביד, במהלכה העובד לא מקבל תשלום, אך היא נעשית ללא ניתוק יחסי העבודה בין המעביד לעובד.

משך החופשה ללא תשלום משתנה בהתאם לקביעת הצדדים. במהלך החופשה, העובד לא יקבל תשלום ממעסיקו, ולא ינוכו ימי החופשה השנתית המגיעות לו.

כמו כן, מושהות הטבות נלוות שקיבל העובד עד כה במסגרת עבודתו, דוגמת שימוש במחשבי העסק, שימוש במכשיר נייד השייך לעסק, רכב השייך לעסק, שי לחג וכן האלה.

עם סיום החופשה, יחזור העובד לאותם תנאים במסגרתם עבד טרם החופשה. כל עובד שיצא לחל"ת זכאי לתשלום דמי ביטוח לאומי מהמעסיק, תוך חודשיים ליציאתו לחל"ת, וכן לתשלום דמי אבטלה.

 

תשלום דמי אבטלה לעובד בחל"ת

במהלך תקופת הקורונה, הוצאו עובדים רבים לחופשה ללא תשלום, המוכרת בפי רבים כ- חל"ת. עובד שהוצא לחל"ת, זכאי לדמי באבטלה, בהתאם לרמת השכר שקיבל בזמן עבודתו – ככל שרמת השכר הייתה גבוהה יותר, כך תשלום דמי האבטלה שיקבל יהיה בהתאם.

תקופת תשלום דמי האבטלה משתנה גם היא מאדם לאדם, כאשר משך תשלום דמי האבטלה ייקבע בהתאם לשני פרמטרים: מספר הנפשות התלויות בעובד, וכן גילו.

על פי רוב, תשלום קצבת דמי האבטלה באופן חודשי ב- 17 לחודש. זאת, למעט חודש אפריל, או אז תשלום דמי האבטלה יינתן ב- 12 לחודש, עקב חג הפסח. 

 

מי זכאי לתשלום חל"ת?

ככלל, כל עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, למשך חודש ימים קלנדריים לכל הפחות (לא מתחשבים לעניין זה בחגים וימי המנוחה השבועית), ביוזמת מעסיקו של העובד, זכאי לתשלום דמי אבטלה. זאת, בהתאם ליתר תנאי הזכאות לקבל תשלום זה. היה ולעובד נותרו ימי חופשה, הוא יקבל תשלום עבורם ממעסיקו. לפיכך, יחשיבו מספר ימים השווה לימי החופשה הנותרים של העובד, ואלו לא ייחשבו לעניין חישוב ימי האבטלה, ולא יתקבל עבורם תשלום. כמו כן, מורה המצוי בשנת שבתון לא יהא זכאי לקבלת קצבת אבטלה. 

 

שכיר שיצא לחופשה ללא תשלום, יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בהתקיים חמשת התנאים הבאים:

תנאי ראשון: תושבות העובד 

העובד תושב ישראל, או בעל רישיון לישיבה ארעית או רישיון לישיבת קבע.

 

תנאי שני: גילו של העובד: 

העובדן בן 20 – 67. 

 

תנאי שלישי: גורם הפסקת העבודה:

העובד יצא לחופשה ללא תשלום ביוזמתו של המעסיק. לחלופין, העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה אם פוטר או שחדל לעבוד מרצונו החופשי.

תנאי רביעי: התייצבות העובד בלשכת התעסוקה

על העובד להתייצב בלשכת התעסוקה כדי לממש את זכאותו לקבלת דמי אבטלה, וזאת, בסמוך למועד הפסקת עבודתו. 

 

תשלום חל"ת – הוראות לימי קורונה

החל מיום ה- 15.03.20, משרד התעסוקה הודיע כי אין חובת התייצבות בלשכת התעסוקה. לפיכך, על עובד שהוצא לחל"ת ומעוניין לקבל תשלום דמי אבטלה, להירשם באופן מקוון באתר שירות התעסוקה. 

לחלופין, ועל מנת לעזור ולסייע למספר רב של עובדים שיצאו לחל"ת, ניתנה הרשאה למעסיקים לדווח לרשות התעסוקה על עובדים שהוצאו לחל"ת, ובכך לחסוך לעובדים את מלאכת הרישום (ככל שהעובדים הסכימו שייעשה כן). 

לאחר בדיקת טופס הדיווח בלשכת התעסוקה, כל עובד יקבל הודעת אישור רישום במייל לדואר האלקטרוני ובהודעת SMS. 

 

תנאי חמישי: תקופת אכשרתו של העובד

על מנת להיות זכאי לתשלום דמי אבטלה, על העובד היה לעבוד לכל הפחות 12 חודשים במהלך 18 החודשים הקודמים לסיום העבודה. אין דרישת רציפות של חודשי העבודה (כלומר – ניתן שיהיו הפסקות בין חודשי העבודה), וכן אין דרישה למספר ימי עבודה – די ביום אחד של עבודה במהלך חודש שלם, על מנת שחודש זה ייחשב למניין תקופת האכשרה.

דוגמא א' – העובד יצא לחופשה ללא תשלום ב- 08/20. במהלך 18 החודשים האחרונים, כלומר, החל מ- 03/19, עבד העובד באופן הבא: 

03/19 – 06/19 (ארבעה חודשי עבודה): העובד לא עבד.

07/19 – 05/20 (אחד עשר חודשי עבודה): העובד עבד כמלצר במסעדה. 

06/20 – 08/20 (3 חודשי עבודה): העובד עבד כמאבטח. 

08/20 – העובד יצא לחופשה ללא תשלום.

סך הכל: העובד עבד ב- 13 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי העבודה האחרונים, ולכן תנאי תקופת אכשרתו של העובד מתקיים. 

 

דוגמא ב' – העובד יצא לחופשה ללא תשלום ב- 10/20. במהלך 18 החודשים האחרונים, כלומר, החל מ- 05/19, עבד העובד באופן הבא: 

05/19 – 06/19 (שני חודשי עבודה): העובדת עבדה כאחות בבית חולים.

07/19 – 02/20 (שמונה חודשי עבודה): העובדת לא עבדה. 

03/20 – 10/20 (שמונה חודשי עבודה): העובדת עבדה כאחות בבית חולים. 

10/20 – העובדת יצאה לחופשה ללא תשלום.

סך הכל: העובדת עבדה ב- 10 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי העבודה האחרונים, ולכן תקופת אכשרתה שלא העובדת לא מתקיימת.

 

כיצד ניתן לקבל תשלום חל"ת?

על מנת לקבל את תשלום החל"ת, יש לעקוב ולבצע אחר מספר שלבים:

  1. על העובד יצא לחל"ת להתייצב ולהירשם כמבקש עבודה בלשכת התעסוקה. חשוב לציין – לרישום מוקדם יש משמעות בכל הקשור לאובדן תקופת אכשרה. 
  2. על העובד להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. יש לצרף לתביעה זו אישור המעיד על כך כי ביוזמת המעסיק, יצא העובד לחל"ת. 
  3. כמו כן, על המעסיק לציין באישור זה את ימי החופשה הנותרים של העובד (המשפיעים כאמור לעיל על תשלום האבטלה), וכן את הצפי למשך התקופה בה ימצא העובד בחל"ת. על המעסיק לציין את כי לא נותרו לעובד ימי חופשה, כאשר זהו אכן המקרה. 

ניתן לחלופין להגיש 'טופס תביעה לדמי אבטלה', ולמלא שדות רלוונטיים הנוגעים לאישור מעסיק. 

 

דוגמאות לחישוב תשלום חל"ת

ככלל, זכאות לדמי אבטלה, כמו גם גובה דמי האבטלה, נקבעים באמצעות פקיד תביעות של הבט"ל. 

ניתן לחשב את התשלום דמי האבטלה במחשבון לקביעת דמי אבטלה של הביטוח הלאומי. יש להזין את הנתונים הבאים:

  • תאריך הפסקת העבודה
  • גיל העובד (מתחת גיל 28 או מעל גיל 28)
  • שכר ברוטו במהלך החודשים האחרונים. 

נציג דוגמאות לחישוב דמי אבטלה:

 

חישוב דמי אבטלה לעובדים מעל גיל 28, בהתאם לתעריפי התשלום שנכנסו לתוקף החל מ- 01/01/2020.

שכר ממוצע בששת החודשים האחרונים שכר ממוצע יומי* דמי אבטלה ליום דמי אבטלה לחודש**
7000 280 192 4800
9000 360 226.80 5670
12000 480 262.80 6570
15000 600 298.80 7470
20000 800 358.80 8970

*מחושב לטובת חישוב דמי האבטלה

**מחושב לפי 25 ימים. 

 

חישוב דמי אבטלה לעובדים מתחת גיל 28, בהתאם לתעריפי התשלום שנכנסו לתוקף החל מ- 01/01/2020.

שכר ממוצע בששת החודשים האחרונים שכר ממוצע יומי* דמי אבטלה ליום דמי אבטלה לחודש**
7000 280 146.40 3660
9000 360 173.60 4340
12000 480 203.60 5090
15000 600 233.60 5840
20000 800 283.60 7090

*מחושב לטובת חישוב דמי האבטלה

**מחושב לפי 25 ימים. 

 

תשלום ביטוח לאומי – את תשלום דמי הביטוח הלאומי ישלם מעסיקו של העובד, במהלך שני החודשים לאחר יציאת העובד לחל"ת. 

כך לדוגמא, עובד הוצא לחופשה ללא תשלום על ידי מעסיקו ב- 20/06/19. המעסיק ישלם עבור העובד את תשלום דמי הביטוח הלאומי לשני החודשים הבאים: יולי ואוגוסט. 

20.06.19 יציאה לחל"ת
07/19 תשלום ביטוח לאומי על ידי המעסיק
08/19 תשלום ביטוח לאומי על ידי המעסיק
09/19 תשלום ביטוח לאומי על ידי העובד.

 

לאחר מכן, העובד ישלם בעצמו את תשלום דמי הביטוח הלאומי. גובה התשלום ייקבע בהתאם לטבלה הבאה (נתוני הטבלה מעודכנים לשנת 2020):

ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות סך הכל
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום ואין לו כל הכנסה 73 שקלים. 104 ₪. 177 ₪
עובדת נשואה ללא הכנסות, כאשר בן הזוג מבוטח בבט"ל פטורה. פטורה.
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום, ויש לו הכנסה 4.61% על הכנסה עד 6,331 ₪ ו- 7% על הכנסה עד 44,020 ₪. 104 ₪. בהתאם להכנסה.
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום, הלומד במוסד להשכלה גובהה או בישיבה 24 ₪ 104 ₪ 128 ₪

 

המעסיק הוציא אותך לחל"ת? חשוב לעקוב אחר ההוראות המפורטות לעיל כדי לקבל את הכסף המגיע לך בתשלום דמי אבטלה ובתשלום דמי ביטוח לאומי. זכרו – למועד הראשון בו תדווחו על הוצאתכם לחל"ת חשיבות יתרה, מאחר שככל שתקדימו בהודעה לרשויות, כך תוכלו לקבל את מלוא זכויותיכם.

חישוב זכאות לכספים
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש