חברת ארנק – האם נכון לשנת 2020 היא חוסכת לי בתשלומי מיסים?

כשבעל מקצוע מסיים להעניק שירות ללקוח, הוא מדווח לו בדבר התשלום עבור עבודותו. הלקוח משלם לבעל המקצוע עבור עבודתו, וכך מסתיימת למעשה מערכת היחסים בין השניים, עד לפעם הבאה. חברות ארנק, הן חברות השייכות לבעלי מקצוע, אשר מעניקים שירותים כאלו ואחרים. במקום לשלם ישירות לבעל המקצוע, משלם הלקוח לחברה הנמצאת בבעלותו.

עבור הלקוח – מדובר בהוצאה דומה, מאחר שהתשלום זהה. עבור בעל המקצוע, מדובר באפשרות פוטנציאלית להשגת רווחים, בשל הפטרי מס הניתנים לחברות. עם זאת, החל מ- 2017, השתנתה מדיניות המס בהקשר חברות ארנק.   

 

מהן חברות ארנק?

חברות ארנק הן חברות שמטרת הקמתן העיקרית היא הפחתת גובה המס המשולם למס הכנסה  ולדמי הביטוח הלאומי עבור בעלי החברה, כאשר בעלי החברה, על פי רוב, מועסקים בה כנושאי משרה (דיקטורים, תפקידים ניהוליים בחברה ועוד). מצב דומה מתקיים לרוב כאשר מדובר בחברה פרטית לה בעלים יחידים, או אז יעסיק הוא את עצמו או אנשים הקרובים אליו, בתפקידים שונים בחברה. חברות ארנק הופיעו בישראל החל מתחילת 2002, כאשר בשנת 2013, חל שינוי רגולטיבי בנושא, ומניינן של חברות הארנק גדל לכ- 24,000 חברות רשומות. 

ככלל, אדם הפותח חברת ארנק יהיה אדם בעל הכנסה גבוהה באופן משמעותי מהממוצע במשק, אשר עבודתו היא בדרך כלל עבודת עובד שכיר או עבודת עצמאי. קיימת אפשרות נוספת, לפיה לאותו אדם יש מקור הכנסה פסיבי משמעותי, כגון הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן, דיבידנדים, תמלוגים וצבירת ריבית, ולפיכך הוא פותח חברת ארנק. חברות ארנק מוקמות בעיקר עבור תכנוני מס של בעלי השליטה בהן, והן אינן עוסקות בפעילות כלכלית באופן עצמאי, אלא נותנות שירות זהה לזה שהיו בעליהן נותנים אילו היו עצמאים או שכירים בחברה אחרת.

שמן של חברות הארנק נובע מאופי פעילותן, כאשר הכנסותיהם של בעליהן נכנסות לחברה ככסף לארנק, משם בעלי החברה משלמים לעצמם בצורת דיבידנדים כשהם זקוקים לתזרים מזומנים גדול יותר. בד בבד, הכספים המצויים בידי החברה אינם ממוסים, וכך יכול בעלי החברה ליהנות מפטור בתשלום המס.  השם חברת ארנק אינו שמן הרשמי של החברות – במס הכנסה הן נכללות תחת הכותרת 'חברות מסוג חברת מעטים'. 

 

אופי פעילותן של חברות הארנק

חברת ארנק היא חברה בע"מ לכל דבר עניין, אשר מספקת שירותים זהים לכישורי בעליה, כגון רפואה, משחק או עריכת דין, דהיינו, אין הבדל מעשי בשירות שמקבל הלקוח מהחברה עצמה או מבעליה. על מנת לקבל שירות מבעל חברת הארנק, אדם נדרש לקבל את השירות מחברת הארנק עצמה, אליה מועבר גם התשלום.

החברה היא זו המשלמת לבעליה, הרשום כשכיר בחברה, תשלום המתבטא בצורת משכורת. חשוב לציין כי רק מעט מן ההכנסות משולמות כשכר, ואילו שאר ההכנסות נשמרות בקופת החברה, באופן זמני לכל הפחות. פירושו של דבר, הממשק של הלקוח מתבצע מול החברה בלבד, ולכן את התשלום מעביר הלקוח לחברה, ולא לבעליה, הגם שעל פי רוב, בעלי החברה הוא זה המבצע עבורו את השירות.

רק לאחר מתן התשלום לחברה, מועברים כספים לחברה עצמה. בשנת 2002 הופיע בשוק יתרון פוטנציאלי לבעלי הכנסות גבוהות, כאשר תקרת דמי הביטוח הלאומי בוטלה. ביטול תקרה זו איפשר קבלת תשלום דרך חברת ארנק, ומשיכת חלק ממנו כמשכורת. יתר הכנסות החברה יכולות לשמש להשקעה או לחלופין להיפדות כדיבידנד, דבר המקנה שני יתרונות בהשוואה לקבלת מלוא התשלום כשכיר: הראשון, יתרון מס לטווח הקרוב בנוגע לתשלומי ביטוח לאומי, והשני, פוטנציאל לתכנון מס עתידי ולהפחתת סך תשלום המיסים.

על מנת להקים חברה בע"מ, נדרשים בעלי החברה לשלם אגרה שנתית. נוסף על כך, קיימת חובה לערוך ביקורת שנתית של רואה חשבון, דבר המגדיל את סך ההוצאות. הוצאות אלו, בהתחשב בשיטת מדרגות המס הנהוגה בישראל, יצרו עד לשנת 2017 כדאיות כלכלית להקמת חברות ארנק, רק עבור אנשים בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע במשק. בהסתמך על חישוב ההוצאות הללו, קיימת השערה לפיה הקמת חברת ארנק תתחוור כמשתלמת רק לאנשים בעלי שכר חודשי הגבוה מ- 25,000 ש"ח.

 

יתרונות וכדאיות של חברות ארנק

כאמור לעיל, חברות הארנק שומרות את החלק של רווחי בעליהן שלא משולם כמשכורת. עבור החלק הזה הן נדרשות לשלם מס חברות, דהיינו 25% מהסכום, המהווה כ- 55% מהמס השולי שבעלי החברה היה צריך לשלם לו היה מרוויח סכום זה כשכיר. כאשר משווים פעילות חברת ארנק לפעילות שכיר, ניכרת הפחתה משמעותית בתשלומי הביטוח הלאומי, שהרי אלו אינם תקפים לגבי חברות.

יחד עם זאת, כאשר בעל חברת ארנק מעוניין למשוך כסף ממנה, קיים תשלום מס דיבידנדים בגובה 30% מסכום המשיכה. אם בעל החברה מושך בסיום השנה את כל רווחי החברה, סך סכום מס ההכנסה שהוא משלם – מס הכנסה כשכיר, מס דיבידנדים ומס חברות, אינו שונה באופן ניכר מגובה המס שהיה משלם כשכיר רגיל או כעצמאי. במילים אחרות, החיסכון המשמעותי בשימוש בחברות ארנק הינו בדמי הביטוח הלאומי, הנגבים רק ממשכורתו כשכיר.

אחד הביטויים של יתרון חברות הארנק מתבטא במועד השקעות הרווחים. אם שכיר או עצמאי יכולים לממש את הרווחים רק לאחר תשלום מלא של המיסים, הרי שחברות ארנק רשאיות להשקיע את רווחיהן לפני תשלום מס הדיבידנדים שלהן, דבר המאפשר לבעליהן להשקיע את הסכום הנותר, סכום הגבוה באופן ניכר מהסכום שהיה בידי הבעלים אילו פעלו כשכירים רגילים או עצמאיים. החברה יכולה לנצל ולמנף את הסכום הנצבר בקופת החברה, באמצעות רכישת מלאי, מתן ערבויות לגיוסי אשראי ועוד. יתרון נוסף נעוץ באפשרות לתכנון מס, שנועד להפחית את גובה המס המצטבר, בצורת הלוואות בתנאים נוחים לבעלי החברה, דבר שלא היה מתאפשר כשכיר, לו כמעט ואין אפשרות לבצע תכנון מס.

 

חסרונות של חברות ארנק

חסרון מרכזי בשימוש בחברות ארנק, מקורו בעובדה שפקיד השומה רשאי למסות את החברה על הרווחים שהצטברו ולא חולקו לבעליה. כאמור, רווחים אלו נשמרים בקופת החברה על מנת להימנע מתשלום מס, או לצורך מטרה אחרת, שאינה עיקר הפעילות של החברה, כגון השקעה בנדל"ן כאשר החברה מספקת שירות מקצועי אחר. 

זאת ועוד, עבור בעלי החברה, חל הרי שינוי משמעותי בכל הנוגע לדיני העבודה. אם עד עתה, שירות שהיה מעניק בעלי החברה היה מיוחס כשירות בין עובד למעביד, הרי שהשימוש בחברת הארנק גורם לכך שיחסי עובד – מעביד לא חלים מכאן ואילך, וכעת מדובר ביחסי חברה מול לקוח. מסיבה זו, דיני העבודה כבר לא מגינים על העובד, וההגנה צריכה לנבוע עתה מהחוזה בין חברת הארנק לבין הלקוח. ניתן לראות דוגמא לכך בעובדה שדיני עבודה מגינים על העובד מפני פיטורים במספר נסיבות. הגנה זו אינה קיימת בהתקשרות עם חברת ארנק באופן אוטומטי, אלא הצדדים נדרשים לקבוע זאת בחוזה מראש, כאשר רבים אינם מסכימים לקבוע תנאים כאלו בחוזה ההעסקה. 

 

שינוי החקיקה בקשר לחברות ארנק

אם חברות ארנק יצרו הכנסה גבוהה יותר לבעליהן ותנאים מועדפים לבעלי הכנסות גבוהות, הרי שהן יצרו הפסדים לרשות המיסים ולביטוח הלאומי. בשנת 2012 המליצה ועדת טרכטנברג לבחון את אופי פעילות המס הכרוכה בהקמת חברות ארנק. בעקבות כך, הוקמה ועדה שנועדה לבחון את הנושא, בראשותו של דורון ארבלי, ראש ראשות המיסים.

מפאת מספר גורמים נוספים, פורסמה ביולי 2013 טיוטה, שכללה איסור תשלום דרך חברות הארנק למועסקים. בשנת 2017 שונה החוק למיסוי חברות הארנק, מה שביטל את יתרונות המס שלהן. שינוי החוק, אשר נעשה במסגרת תיקון 235 ומתבטא בחקיקת סעיף 62א לפקודת מס הכנסה, נומק באופן הבא, בדברי ההסבר לחוק: 

"בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת תופעה של עובדים שכירים בחברות, בעיקר ברמות השכר הגבוהות, המפסיקים את עבודתם כשכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת להן את אותם שירותים באמצעות חברה בשליטתם, כאשר בפן המהותי מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין השכיר לשעבר, נותן השירות, לבין החברה מקבלת השירות. תופעה זו אינה קיימת לגבי שכירים בלבד, אלא גם לגבי נושאי משרה בכירים בחברות, אשר נבחרו לתפקיד בשל כישוריהם האישיים ונושאים באחריות אישית, ומעניקים את אותם שירותים באמצעות חברות בשליטתם, ולא ישירות על ידם.

הסיבה העיקרית לדרך פעולה זו היא כי שכירים ונושאי משרה אלה אינם רוצים לשלם על הכנסתם מפעילות זו את סכום המס החל עליהם כיחידים בתוספת תשלומי ביטוח לאומי, אלא את שיעור מס החברות, שהוא נמוך משיעור המס המוטל על יחידים ברמות שכר גבוהות. אלה הם מקרים מובהקים של ניצול לרעה של מודל המיסוי הדו ־ שלבי ועל כן מוצע להתעלם מקיומה של החברה לעניין זה, ולחייב את בעל המניות נותן השירות, באופן ישיר, במס על כלל ההכנסות הנובעות לחברה מיגיעתו האישית."

כאמור, משמעות החוק היא שהחל מכניסתו לפועל, בעלי חברות המוגדרות חברות בעלי ארנק, יחויבו במס אישי עבור הכנסות של חברותיהן.

 

מהי הגדרת חברות ארנק על פי חוק?

ככלל, החוק מגדיר חברות ארנק, כחברות המחוזקות בידי חמישה אנשים ומטה, וכי הכנסות החמישה נובעות מפעילות יחיד המחזיק לכל הפחות 10% ממניות החברה. כמו כן, על אחד התנאים הבאים להתקיים:  

  1. הכנסות החברה נובעות כתוצאה מתפקידים של נושאי משרה לחברות אחרות, והיחיד האמור מכהן כנושא משרה באותן החברות.
  2. הכנסות החברה נגרמות ונובעות כתוצאה מפעילות היחיד, כאשר פעילות זו נחשבת לפעילות הנעשות על ידי עובד, עבור מעסיק. הגדרת פעילות של עובד עבור מעסיק תחול ככל שלמעלה מ- 70% מהכנסות החברה מקורן בפעילות זו, ובנוסף, השירות ניתן במהלך 30 חודשים מתוך 4 שנים. 

ככל שאכן מדובר בחברת ארנק, כהגדרתה על פי חוק, הכנסותיה ימוסו כהכנסת יחיד, ולא יחושבו כהכנסת חברה. בכך, מאבדים היחיד וחברת הארנק את היכולת ליהנות משמירת ההכנסות בידי החברה (וכאמור, ניתן לנצל את שמירת ההכנסות בידי החברה, לטובת תכנון מס, מינוף וכיוצא בזה). 

 

לסיכום

חברות ארנק הן חברות המאפשרות לבעליהן לקבל תשלום עבור שירות ביצעו, לקופת החברה שבבעלותם, ולא ישירות אליהם. עד 2017, היה ניתן להשתמש בחברות ארנק לטובת חיסכון בתשלום מס, אולם החל משנה זו, השתנתה מדיניות המס בנוגע לחברות הארנק, וכיום ממסים הכנסות חברת ארנק כהכנסות יחיד לכל דבר ועניין.

ארנק עם שטרות ומטבעות - חברות ארנק
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש