השלמת הכנסה – סקירה

השלמת הכנסה היא גמלה שמעניקה המדינה, על ידי המוסד לביטוח לאומי, למי שידו אינה משגת, והכנסתו לא מספיקה לקיום. במדריך זה נסקור את גובה הקצבה המוענקת, התנאים לקבלתה, ואת הדרך לקבלתה. 

 

רגע – מה זה השלמת הכנסה?

השלמת הכנסה, או בשמה הרשמי, קצבה להבטחת הכנסה, היא גמלה שמעניקה המדינה לתושבי ישראל שאין באפשרותם לכלכל את עצמם ברמה שקבעה המדינה. הגמלה מוענקת מכוח חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980, וכן בהתאם לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב – 1982.

 

תנאי זכאות לגמלה

כדיי להיות זכאי להבטחת הכנסה, יש צורך לעמוד במספר תנאים:

 

דרישת תושבות:

גמלת הבטחת הכנסה מוענקת לתושבי מדינת ישראל בלבד. תושב, לצורך הכרה זכאות הוא אדם שכיום הוא תושב מדינת ישראל ב – 24 החודשים האחרונים ברציפות. עבור תושב חוזר, יחושב רצף התושבות שלו בטרם עזב את המדינה. אדם שאינו עומד בדרישה זו, עדיין יכול להיות מוכר כתושב במקרים הבאים:

 1. הוא או בן זוגו מקבלים קצבת זקנה, שאירים, נכות מעבודה, קצבה לבני משפחה של מי שנפטר בתאונת עבודה, או תגמולים למתנדב שנפגע בעת עבודתו.
 2. עולה חדש שעלה לפני פחות מ – 5 שנים, והוא תושב מדינת ישראל במשך 12 חודשים, ללא דרישת רציפות.
 3. עולה חדש ששהה בישראל 12 חודשים, ללא דרישת רציפות ומתקיים לגביו שהוא הורה עצמאי, נפרד מבן זוגו או בת זוגתו, חולה, נמצא בהליך גמילה מסם, או בהיריון.

 

דרישת גיל:

גמלת הבטחת הכנסה מוענקת רק לתושבים שגילם 20 ומעלה. ניתן לקבל את הגמלה גם בטרם מלאו למבקש/ת 20 שנה אם מתקיים שהוא או היא מעל גיל 18 וכן שהוא או היא חולה, בהיריון, בהליך גמילה מסם או מאלכוהול, לימודים באולפן, או בתוכנית שיקומית.

 

דרישת עמידה במבחני הכנסה:

גמלה תינתן באופן מלא או חלקי, בהתאם למבחני הכנסה כפי שמצוין בטלה זו:

מצב משפחתי הכנסה מקסימלית – עד גיל 54 הכנסה מקסימלית לגילאי 55- גיל פרישה
יחיד 3044 ₪ 4009 ₪
זוג 4198 ₪  5750 ₪
זוג + ילד 4652 ₪ 6383 ₪
זוג + 2 ילדים 5457 ₪ 7158 ₪
יחיד + ילד 7304 ₪ 8828 ₪
יחיד + 2 ילדים 8112 ₪ 10295 ₪

 

לצורך חישוב ההכנסה של אדם, לא תחושבנה הכנסות הנובעות:

 • מקצבת ילדים, גמלת ילד נכה, גמלת ניידות, גמלת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים, דמי מחיה לאלמנה ויתום, קצבאות מיוחדות לנכי עבודה, תשלומים לחסידי אומות עולם, מכסף שמתקבל בהתאם לחוק שירותי סעד.
 • מדמי שכירות שאדם מקבל מדירה שבבעלותו, אם הוא בעצמו שוכר דירה. פטור זה ניתן עד לגובה דמי השכירות שאותו אדם משלם עבור מקום מגוריו.
 • תמיכה כספית הניתנת ללא תמורה מקרוב משפחה או מהקהילה.
 • תמיכה כספית עבור שכר דירה.
 • כמו כן, תשלום מזונות ינוכה מההכנסה הקובעת לעניין זה.

 

דרישת התייצבות בלשכת התעסוקה:

לצורך קבלת הגמלה, נדרש להירשם בלשכת התעסוקה, ולהתייצב בלשכה אחת לשבוע (אלא אם קבעה הלשכה תדירות שונה לגבי המבקש), ולהיות זמין להתייצב בעבודה התואמת את מקום מגורי המבקש, ומצבו הבריאותי. ישנם חריגים לדרישה זו:

 

מחוסר עבודה: 

אדם הרשום כדורש עבודה, והלשכה לא מצאה לו עבודה התואמת את מצבו הבריאותי ומקום מגוריו, או ששלחה אותו לשיקום מקצועי.

 

עבודה בשכר נמוך:

העובדים הבאים, פטורים מהתייצבות שבועית בלשכת התעסוקה:

 • עובד במשרה מלאה. לצורך הפטור יש לקבל אישור מביטוח לאומי.
 • מטפל בילדים במשך 25 שעות שבועיות.
 • עובד במשק בית במשך 25 שעות שבועיות.
 • מטפל בקשיש במשך 20 שעות שבועיות.
 • מטפל ב – 3 קשישים ויותר.
 • עובדים אחרים, בהתאם לפטור שניתן מהלשכה

 פתיחת עסק

עצמאי שפתח עסק, והוא עומד בשני התנאים הבאים, אינו צריך להתייצב בלשכת התעסוקה:

 • הוא מקבל ליווי וסיוע ממשרד הכלכלה, מג'וינט ישראל, או מעמותה רשומה אחרת.
 • הוא עובד 20 שעות שבועיות לפחות, והוא משתכר ביותר מ – 5275.5 ₪ לחודש. לחלופין, הוא עובד 12 שעות שבועיות לפחות, והוא משתכר ביותר מ – 1582.65 ₪ בחודש.

 

הריון

אישה בהיריון, פטורה מהתייצבות בלשכה לאחר השבוע ה – 13 להריונה. לצורך כך נדרש אישור רפואי.

 

הורה:

אחד מן ההורים לילד שטרם מלאו לו שנתיים, פטור מהתייצבות בלשכה, בהתאם לבחירת ההורים. לצורך כך נדרש למלא טופס "בחירת הורה לצורך פטור ממבחן תעסוקה". ניתן להחליף את ההורה הזכאי כל שישה חודשים. כמו כן, אב שמטפל בילד עד גיל 7, בשל אשפוז או מחלה של אם הילד (כאשר האם עומדת בכל תנאי הזכאות בעצמה).

 

אם או אב חד הורי:

הורה עצמאי לילד שטרם מלאו לו שנתיים פטור מחובת התייצבות בלשכה. כמו כן, הורה עצמאי הלומד (לא כולל תואר שני או שלישי) 36 שעות שבועיות ויותר, או עובד 36 שעות שבועיות ויותר, פטור גם הוא.

 

אומנה:

אם אומנת המטפלת בילד עד גיל 7 פטורה מחובת התייצבות.

 

מחלה:

אדם חולה, אשר אינו עובד בשל כך למעלה מ – 30 יום, או בשל תאונה, ניתוח, או שבזמן זה נבחנת זכאותו לקצבת נכות כללית, פטור מחובת התייצבות בלשכה, לזמן שלא יעלה על שישה חודשים.

 

נכות:

אדם שהוכר לו אי כושר השתכרות בגובה של 75% ומעלה, וכן מי שמקבל קצבת נכות כללית כעקר בית, פטורים מחובת התייצבות.

 

טיפול בבן משפחה חולה:  

אדם המטפל בקרוב משפחה חולה במשך רוב שעות היממה, ומתוגרר איתו, ועושה זאת במשך 45 יום רצופים לפחות, פטור מחובת התייצבות לתקופה של עד 6 חודשים. במידה שהמטופל הוא ילד המקבל קצבת ילד נכה, אב חולה בן 65 ומעלה, או אם חולה בת 69 ומעלה, ניתן להאריך את תקופת הפטור.

 

הגעה לגיל פרישה:

אדם שהגיע לגיל פרישה ובקשתו לקצבת זקנה נדחתה ואישה הנשואה לאדם שהגיע לגיל פרישה יהיו פטורים מחובת התייצבות. כמו כן, אישה שהתאלמנה מגבר שהגיע לגיל פרישה תהיה פטורה למשך שישה חודשים מרגע ההתאלמנות.

 

שיקום מקצועי:

אדם הנמצא בשיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר בפיקוח משרד ממשלתי יהיה פטור מחובת התייצבות לאורך כל תקופת השיקום.

 

עולה:

עולה שלומד באולפן במשך 5 ימים בשבוע פטור מחובת התייצבות בלשכה.

 

נשים מוכות:

אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.

 

פיקוח על מעצר בית:

אדם המשגיח על עצור בית פטור מחובת התייצבות.

אדם הנמצא במעצר בית או בעבודות שירות, פטור למשך הזמן שנקבע לו המעצר/ העבודות על ידי בית המשפט.

 

אסיר משוחרר:

אסיר שהיה במאסר למשך 6 חודשים לפחות, זכאי לפטור מהתייצבות בלשכה, עבור החודשיים הראשונים מרגע שחרורו.

 

התמכרויות:

מי שהוכר כמכור לסמי או לאלכוהול, וכן מי שהינו דר רחוב, פטור מחובת התייצבות.

 

מצוקה ואסון בלתי צפוי:

אסון בלתי צפוי עשוי לזכות בפטור מחובת התייצבות למשך חודשיים, בהתאם לשיקול דעת של פקיד התביעות.

 

ילד:

ילד אשר הינו יתום, נטוש, או שאחד מהוריו אינו תושב מדינת ישראל והאחר במעצר, פטור מחובת התייצבות בלשכה.

פאזל של דולר
עוד בנושא צרכנות
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש