דוח רווח והפסד – אילו תובנות אני יכול להפיק ממנו בכדי לשפר את ביצועי החברה שלי

דו"ח רווח והפסד, הוא דו"ח חובה, המפורסם על ידי כל עסק וחברה, מידי כמה חודשים עד שנה. הדו"ח, מבטא הוצאות והכנסות שהתרחשו לחברה במהלך התקופה אליה מתייחס דו"ח, והוא משמש כאחד הכלים החשובים ביותר לבחינת רווחיות כל חברה או עסק. 

מהו תהליך חשבונאי

תהליך חשבונאי, הינו הליך מעגלי, במסגרתו כל פירמה מפרסמת ומציגה את הדו"חות הכספיים שלה.

נהוג לחלק את התהליך החשבונאי ל- 4 שלבים:

 1. מדידה חשבונאית.
 2. הכנת הדו"חות הכספיים.
 3. ביקורת רואה חשבון חיצוני.
 4. ניתוח דו"חות כספיים.

במסגרת השלב הראשון – שלב המדידה החשבונאית, כל פירמה מתעדת את כל הפעולות הכלכליות שהתרחשו לאורך השנה האחרונה, במערכת הפיננסית של הפירמה. מטרת התיעוד, לאפשר את הפקתו של דו"ח 'מאזן הבוחן' של החברה. דו"ח מאזן בוחן, הינו דו"ח שמרכז את כלל הנתונים והאירועים הפיננסיים שאירעו במהלך השנה החולפת, ובפועל, מהווים בסיס להרכבת הדו"חות הכלכליים. 

השלב השני – שלב הכנת הדו"חות הכספיים, מכיל חמישה מרכיבים שונים, ואלו הם:

 1. דו"ח רווח והפסד – עליו נרחיב בהמשך.
 2. המאזן, שמהווה דו"ח אודות מצבה הכספי של הפירמה. 
 3. דו"ח תזרים מזומנים.
 4. דו"ח על השינויים בהון העצמי.

 

מהו דו"ח רווח והפסד?

דו"ח רווח והפסד, הינו דו"ח המתפרסם אחת לתקופה – פעם ברבעון, פעם בחצי שנה, או פעם בשנה. הדו"ח נועד כדי להציג את תוצאות פעילות הפירמה, במשך התקופה המדוברת. בבסיסו, הדו"ח בנוי על תוצאת המשוואה הבסיסית הבאה:

הכנסות פחות הוצאות שווה רווח / הפסד (הכנסות – הוצאות = רווח / הפסד). 

דו"ח IAS 1, העוסק במבנה דו"חות כספיים וקובע תקינות בינלאומיות לצורת ומבנה הדוחות השונים.

על פי קביעת דוח זה, על כל פירמה לפרט את כל סוגי ההוצאות וההכנסות שהתרחשו במהלך השנה. בכך, מתגשם עיקרון הגילוי הנאות, שמחייב כל פירמה לפרט את סוגי ההכנסות וההוצאות שאירעו במהלך התקופה.  פירושו של דבר, הוא כי ההכנסות וההוצאות שאירעו לפירמה במהלך התקופה המדוברת, לא מפורטות באופן כללי בדוח, אלא מחולקים לסעיפי משנה ברמת פירוט רחבה למדי, כפי שיבואר להלן. 

 

הסעיף הראשון של דו"ח רווח והפסד

הסעיף הראשון של דו"ח רווח והפסד, מסייע לחשב את הרווח הגולמי של העסק או החברה, כפי שיפורט להלן:

 

סעיף משנה א': מכירות נטו

מכירות נטו, הוא הסעיף שמתייחס למכירות נטו שביצעה החברה, ולכן לא מתחשבים בהחזרים שקיבלה החברה מלקוחות שונים, או הנחות שקיבלו לקוחות החברה. הסיבה לכך שמתחשבים במכירות נטו ולא ברוטו, היא שכך אנו מונעים מהפירמה לנפח את מחזור המכירות שלה. הסעיף מייצג את תוצאת המשוואה הבאה: מכירות פחות הנחות ללקוחות פחות החזרים מהלקוחות שווה מכירות נטו (מכירות – הנחות ללקוחות – החזרים ללקוחות = מכירות נטו).

 

סעיף משנה ב': עלות המכר

עלות המכר, מייצגת את עלות הסחורה שמכרה הפירמה. כלומר, כמה עלתה לפירמה הסחורה שהיא מכרה (ורק זו שמכרה). חישוב עלות המכר, מחושב על פי תוצאת המשוואה הבאה: קניות נטו (קניות שביצעה הפירמה, בניכוי הנחות מספקים והחזרים לספקים) פלוס מלאי פתיחה פחות מלאי סגירה שווה עלות המכר (קניות נטו + מלאי פתיחה – מלאי סגירה = עלות המכר).

 

רווח גולמי

הרווח הגולמי, מייצג את הרווח הבסיסי של הפירמה בגין פעילותה העיקרית. את תוצאת הרווח הגולמי, מקבלים על ידי שני סעיפי המשנה הקודמים: מכירות נטו פחות עלות המכר. לכל פירמה יהיה לאורך זמן רווח גולמי מסוים, כלומר, לא תהיה פירמה ללא רווח גולמי לאורך זמן. 

שיעור הרווח הגולמי, מייצג את תוצאת הרווח הגולמי חלקי מכירות נטו. ניתן להשוות שיעור זה ביחס לציר זמן (בוחנים האם השיעור עלה או ירד לאורך תקופת זמן) וכן משווים שיעור זה לשיעור רווח גולמי של חברות שונות בשוק.

 

הסעיף השני של דו"ח רווח והפסד

הסעיף השני של דו"ח רווח והפסד, מסייע לחשב את הרווח התפעולי של העסק או החברה, כפי שיפורט להלן:

 

סעיף משנה א': הוצאות מכירה ושיווק

הוצאות מכירה ושיווק הן הוצאות אשר קשורות במישרין לשיווק ומכירת המוצרים ללקוחות הפירמה. בין יתר ההוצאות הנכללות בסעיף משנה זה, ניתן למנות את הוצאות שכר הדירה של חנויות הפירמה, עלות יחסי ציבור, קידום מכירות, הוצאות בגין כלי הרכב של סוכני המכירות המשתייכים לפירמה, שכר של עובדים בחנויות הפירמה, עמלות עבור סוכנים, הוצאות בגין הפצה מחנות הפירמה לבית הלקוח ועוד.

 

סעיף משנה ב': הוצאות הנהלה וכלליות

סעיף הוצאות הנהלה וכלליות משקף את כלל ההוצאות התפעוליות השוטפות של הפירמה, אותן לא ניתן לקשר תחת הגדרת 'הוצאות מכירה ושיווק', או עלות המכר של הפירמה.

כך למשל, הוצאות אשר ייכנסו לסעיף זה יהיו הוצאות בגין ייעוץ חיצוני של אנשי מקצוע דוגמת רואי חשבון, עורכי דין ושמאים, עלות שכר הנהלה, הוצאות משרדיות כמו למשל רכישת כלי כתיבה, קבלות והדפסות, שכר דירה של מטה הפירמה, הוצאות חובות מסופקים ורכבים של מטה ההנהלה.

 

סעיף משנה ג': הכנסות אחרות

סעיף הכנסות אחרות, משקף את כל הכנסות הפרימה שנבעו מפעילות שלא מהווה את פעילותה העיקרית של הפירמה. לרוב, מדובר בפעילויות חד – פעמיות. כך למשל, הכנסות דיבידנד, הכנסות ממכירת מניות, הכנסות משכר דירה והכנסות מפסקי דין, יכללו תחת סעיף זה.

 

סעיף משנה ד': הוצאות אחרות

סעיף הוצאות אחרות, משקף את סך הוצאות הפרימה שנבעו עקב פעילות חד פעמית שלה, או פעילות שלא משקפת את פעילותה העיקרית של הפירמה. כך למשל, יכללו תחת סעיף זה, הוצאות עקב מתן פסקי דין נגד הפירמה, הוצאות משנים קודמות וכן הלאה.

 

רווח תפעולי

המושג: רווח תפעולי, איבד בשנים האחרונות מחשיבותו. בעבר, מושג זה הציג את רווחיות החברה הנובעת עקב פעילות עיקרית ושוטפת, ומשכך, הוא שימש מדד להצלחות חברות.

רפורמות שעבר הענף החשבונאי בזמן האחרון, שגרמו למושג לכלול גם את ההוצאות וההכנסות האחרות גרמו למושג הרווח התפעולי לאבד מיוקרתו – מאחר שהן אינן חלק מהפעילות העיקרית והשוטפת.

 

לטובת חישוב הרווח התפעולי המופיע בדו"ח רווח וחברה, יש לבצע את המשוואה הבאה: 

רווח גולמי מינוס הוצאות מכירה ושיווק מינוס הוצאות הנהלה וכלליות פלוס הכנסות אחרות מינוס הוצאות אחרות = רווח תפעולי.

 

הסעיף השלישי של דו"ח רווח והפסד

סעיף משנה א': הכנסות מימון

הכנסות מימון משקפות הכנסות שנגרמו לפירמה בגין מימון פעילותיה. בין היתר, נכללות הכנסות ריבית, רווחים בגין מימוש ניירות ערך, רווחים בגין סחר במט"ח ועוד.

 

סעיף משנה ב': הוצאות מימון

הוצאות מימון הן הוצאות שנוצרו לפירמה הקשורות מימון פעילותיה. הוצאות מימון כוללות הפרשי שערים, הפרשי שער / הצמדה למט"ח או למדד, הפסדים ממימוש ניירות ערך, ריביות, עמלות בנקים ועוד.

 

רווח לפני מס: 

רווח לפני מס, הוא ערך המשקף את הכנסותיה של הפירמה לפני תשלום מיסים. הערך המיוצג כרווח לפני מס, עונה לתוצאת לרווח תפעולי מינוס הוצאות מימון פלוס הכנסות מימון. 

סעיף משנה ג': הוצאות מס

על כל חברה לשלם מס חברות, בשיעור של 23%. מס זה משתנה מעת לעת, והוא מצוין בס' 126 (א) לפקודת מס הכנסה. על כל חברה לשלם שיעור זה כמס על הכנסותיה במהלך השנה.

רווח נקי:

רווח נקי של חברה, מבטא מבחינת החברה, את הפער בין הכנסות החברה להוצאותיה במהלך השנה אליה מתייחס הדו"ח. משכך, רווח נקי חיובי, משמיע כי במהלך השנה הכנסות החברה היו גבוהות מהוצאותיה.

לחלופין, רווח נקי שלילי (למשל – מינוס 20 אלף ₪), משמיע כי הוצאות החברה במהלך השנה גבוהות מהכנסותיה.

הרווח הנקי המופיע בדו"ח, מסייע לרבים להבין האם מדובר בחברה רווחית, והאם כדאי להשקיע בה כספים, ליצור איתה שיתופי פעולה עסקיים וכן הלאה. בדו"ח, מופיע ערך הרווח הנקי בשורה האחרונה. היה וערך הרווח הנקי חיובי, ניתן (בכפוף למבחנים משפטיים נוספים), לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניות בחברה.

הרווח הנקי המיוצג בדו"ח, הוא תוצאת המשוואה: רווח לפני מס מינוס הוצאות מס. 

 

שיעור הרווח הנקי

שיעור רווח נקי, מייצג את חלוקת הרווח הנקי במכירות העסק. בפועל, השיעור עונה לשאלה כמה רווח הפיק כל 1 ₪ שנכנס לחברה עקב מכירותיה. כך למשל, אם שיעור הרווח הנקי הוא 0.56, כל שקל שנכנס לחברה בגין מכירות, הניב לה רווח של 0.56 ₪.  

 

הסעיף הראשון של דו"ח רווח והפסד – דוגמת חנות הרהיטים

לצורך ההמחשה, נציג חברה למכירת רהיטים ברמלה, ששמה הוא 'ריהוט נעים'. החברה מייצרת בעיקר שולחנות, כיסאות וספות. שמעון הוא בעל חברת ריהוט נעים. את הדו"ח, מוציאה חברתו של שמעון כל רבעון, ולפיכך על פי עיקרון הגילוי הנאות, הוא משקף את כלל הוצאות והכנסות החברה שאירעו ברבעון האחרון.

נניח בנוסף, כי היקף מכירות חברת הרהיטים, ברבעון האחרון, עומד על 600 אלף שקלים. משכך, לצד סעיף המשנה 'מכירות נטו', מזין בדוח – 600 אלף שקלים.

חברת הרהיטים שילמה ברבעון האחרון 100 אלף שקלים, לטובת 'עלות המכר'.

הווי אומר, הסחורה שמכרה חנות הרהיטים, עלתה לה 100 אלף שקלים.

הרווח הגולמי של החברה, הוא 500 אלף שקלים (600,000 – 100,000), כפי שתוכלו להבחין בטבלה שלפניכם:

מכירות נטו 600,000 שקלים.
עלות המכר 100,000 שקלים. 
רווח גולמי 500,000 שקלים.

 

הסעיף השני של דו"ח רווח והפסד – המשך דוגמת חנות הרהיטים

בהמשך לדוגמא לעיל, נניח כי לחנות הרהיטים נרשמו ההוצאות וההכנסות הבאות:

 1. עלות יחסי ציבור – 4,000 ₪. 
 2. הוצאות שכר דירה של חנות הרהיטים – 20,000 ₪.
 3. שכר עובדים בחנות – 30,000 ₪. 
 4. הפצת מוצרים – 3,000 ₪. 
 5. עמלות לסוכנים – 3,000 ₪. 

כלל ההוצאות מעלה (א' – ה'), מסווגות תחת ההגדרה הוצאות מכירה ושיווק. אי לכך, לצד הגדרת הוצאות מכירה ושיווק בדו"ח רווח והפסד, נזין את סך כל ההוצאות הללו – 60,000 ₪ (4,000 + 20,000 + 30,000 + 3,000 + 3,000 = 60,000). 

 1. הוצאות בגין שירותים משפטיים – 3,000 ₪. 
 2. הוצאות בגין שירותים חשבונאיים – 6,000 ₪. 
 3. הוצאות משרדיות – 1000 ₪. 

כלל ההוצאות מעלה (ו' – ח'), מסווגות תחת ההגדרה הוצאות הנהלה וכלליות. מפאת זאת, לצד הגדרת הוצאות הנהלה וכלליות בדו"ח רווח והפסד, נזין את סך כל ההוצאות הללו – 10,000  ₪ (3,000 + 6,000 + 1,000 = 10,000). 

 1. הכנסות מדיבידנד – 12,000 ₪. 

הכנסה זו נחשבת בדו"ח תחת סעיף הכנסות אחרות.

 1. הוצאות משנים קודמות – 8,000 ₪. 

הוצאה זו נכללת בדו"ח תחת סעיף הוצאות אחרות.

 

חישוב רווח תפעולי של חנות הרהיטים: 

רווח גולמי (500,000 ₪) מינוס הוצאות מכירה ושיווק (60,000 ₪) מינוס הוצאות הנהלה וכלליות (10,000 ₪) פלוס הכנסות אחרות (12,000 ₪) מינוס הוצאות אחרות (8,000 ₪) = רווח תפעולי.

הוצאות מכירה ושיווק 60,000 שקלים. 
הוצאות הנהלה וכלליות 10,000 שקלים.
הכנסות אחרות 12,000 שקלים.
הוצאות אחרות 8,000 שקלים.
רווח תפעולי 434,000 שקלים.

הסעיף השלישי של דו"ח רווח והפסד – המשך דוגמת חנות הרהיטים

בהמשך לדוגמא לעיל, נניח כי לחנות הרהיטים לא נרשמו הכנסות מימון, נרשמו ההוצאות הבאות:

 1. תשלום ריבית – חנות הרהיטים הוציאה 20,000 שקלים עבור תשלום ריבית.
 2. תשלומי הפסדים בגין ניירות ערך – חנות הרהיטים הפסידה 50,000 שקלים בבורסה לניירות ערך. 

אלו (א' – ב'), מוגדרים תחת הוצאות מימון. סכום ההוצאות הללו הוא 70,000 שקלים (50,000 + 20,000), ולפיכך נזין סכום זה בדו"ח. 

ערך רווח לפני מס של החברה, עומד על 364,000 שקלים, מאחר שהרווח התפעולי של החברה (434,000 שקלים) מינוס הוצאות המימון (70,000 שקלים), מביא לתוצאה זו.

 1. תשלום הוצאות מס בסך 60,000 שקלים. נזין סכום זה בדו"ח. 

ערך רווח נקי של החברה, יחושב בהתאם לפיתרון המשוואה: רווח לפני מס (364,000 שקלים) מינוס הוצאות מס (60,000 שקלים). התוצאה, מביאה לכך שהרווח הנקי של חברת הרהיטים עומד על 304,000 שקלים.     

שיעור הרווח הנקי של חנות הרהיטים

כאמור, שיעור רווח נקי מייצג את ערך הרווח הנקי, חלקי ערך מכירות הנכס. 

ערך הרווח הנקי של החנות עומד על – 364,000 ₪, ואילו ערך מכירות נטו של הנכס עומד על 600,000 ₪. מכאן, שיעור הרווח הנקי הוא – 0.606 (364,000  חלקי 600,000 שווה 0.606).

לפיכך, כל שקל שקיבלה החברה בגין מכירות, הניב לה רווח של 0.606 ₪ לאחר כל ההוצאות. 

 

הכנסות מימון 0
הוצאות מימון 70,000 שקלים. 
רווח לפני מס 364,000 שקלים.
הוצאות מס 60,000 שקלים.
רווח נקי 304,000 שקלים. 

 

דו"ח רווח והפסד מלא של חנות הרהיטים 

פעולה מתמטית סעיף בדו"ח סכום
+ מכירות נטו 600,000 שקלים.
עלות המכר 100,000 שקלים. 
= רווח גולמי 500,000 שקלים.
הוצאות מכירה ושיווק 60,000 שקלים. 
הוצאות הנהלה וכלליות 10,000 שקלים.
+ הכנסות אחרות 12,000 שקלים.
הוצאות אחרות 8,000 שקלים.
= רווח תפעולי 434,000 שקלים.
+ הכנסות מימון 0
הוצאות מימון 70,000 שקלים. 
= רווח לפני מס 364,000 שקלים.
הוצאות מס 60,000 שקלים.
= רווח נקי 304,000 שקלים. 

 

דוגמת דו"ח רווח והפסד של חנות הרהיטים שהוצגה לעיל, מראה כיצד הדו"ח משקף האם מדובר בחברה רווחית, ומציג בפירוט את הוצאות והכנסות החברה לאורך התקופה אליה מתייחס הדו"ח.

תפוח ומטבעות כהדגמה לרווח והפסד
עוד בנושא מיסים
שח מט
6 משחקים שישפרו לכם את החשיבה האנליטית

החשיבה האנליטית היא כישור חיוני בעולם המודרני, שבו אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות ולפתור בעיות מורכבות באופן תדיר. משחקים מסוימים יכולים לסייע בפיתוח כישורי החשיבה

a tax calculator
תכנון מס מקצועי לקראת פרישה

יוצאים לפנסיה? כדאי שתכירו את סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה – פטור על רווחי הון אנשים שמשקיעים בניירות ערך נדרשים ברוב המקרים לשלם סכום גבוה

בחירה נכונה של יועץ תעסוקתי

איך לבחור יועץ תעסוקתי? לאורך הקריירה, זה טבעי להרגיש לפעמים שאנחנו לא במקום המדויק לנו ביותר, בין אם מבחינת התגמול, הסיפוק מהעבודה או אפילו היבטים

חשיבות הביטחון בזוגיות

בכל הנוגע למערכות יחסים אינטימיות, ישנם מספר גורמים שיכולים לתרום לחיבור מוצלח ומספק בין בני זוג. אחד הגורמים החשובים ביותר הוא תחושת הביטחון של הגבר

מחפשים פוסט מסוים?
נא להקליד בשורת חיפוש את הפוסט שאתם מחפשים, או שתוכלו לדפדף באתר
חיפוש